ساختمان و کار بدن انسان (گوارش و نقش هورمون ها)

Human Anatomy and Physiology

نوشته: دکتر حسن علومی ـ متخصص زنان و  فوق تخصص نازایی و فلوشیپ  A.R.T

گوارش و نقش هورمون ها Digestion and Hormones’s Role

هضم غذا یا گوارش از دهان آغاز می گردد و در دنبال آن مِری یا اُزوفاگوس Esophagus و معده یا استوماچ Estomach و روده های باریک و روده های بزرگ در گوارش مواد غذائی و جذب آن دخالت تام دارند و در طول دستگاه گوارش آنزیم ها Enzymes و هورمون ها نقش مهم و اساسی را در گوارش دارند و این ترشحات آنزیمی و هورمونی از ابتدای دستگاه گوارشی که دهان است آغاز می گردد و در هضم مواد سه گانه که مواد قندی یا هیدروکربن Hydrocarbon و چربی یا لیپیدها و گوشتی یا پروتئینی ها می باشند نقش زیادی دارند و در روی مواد مختلف غذائی اثر کرده و با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیائی نسبت به هضم و جذب اثر قابل توجهی دارند و اثر آنها در روی مواد غذائی و هضم آن تا پایان دستگاه گوارش ادامه دارد.

چربی یا لیپید و مواد پروتئین یا گوشتی در طول دستگاه گوارش با کمک آنزیم ها و هورمون ها فعل و انفعالات خود را انجام می دهند و ذرات مفید مواد غذائی جذب خون شده و از طریق گردش خون سلول ها و اورگان های حیاتی را تغذیه می نمایند. و وجود هورمون ها و آنزیم های گوارشی در تمام طول دستگاه گوارش عمل گوارشی یا دیژسشن (Digestion) را انجام داده و هر قسمت از اورگان های مربوطه ترشحات لازم را در روی مواد غذائی وارد شده به دستگاه گوارش انجام خواهند داد.

بطور خلاصه می توان از پنج نوع هورمون که در طول دستگاه گوارش موجبات هضم و جذب را فراهم می سازند نام برد. که عبارتند از گاسترین (Gastrin) که از معده یا استوماچ و یا از اِسمال این تسین (Small Intestine) ترشح شده و موجب هضم غذا می گردد، و گاسترین (Gastrin) و ترشح دیگری بنام پیپتید (Peptide) و موتلین (Motilin) همکاری لازم را جهت هضم غذاها در معده و اثنی عشر یا دوازده خواهند داشت. گاسترین موجب تحریمک غده یا گلاند (Gland)های معده شده و هضم و جذب غذا را موجب می شود.

ماده دیگری بنام سکرتین که از ابتدای روده باریک یا اثنی عشر خارج می شود موجب تحریک ترشحات هورمونی یا پانکراس گردیده و روند هضم و جذب غذاها را آسان می گرداند ماده دیگری بنام کوله سیستوکنین (Cholecystokinin) یا (CCK) که از قسمت ابتدائی روده کوچک خارج می شود و موجب خارج شدن آنزیم های گوارشی خواهد شد که سبب آسانی سیستم هضم خواهد بود و باعث می شود که غده لوزالمعده یا پانکراس ترشحات خود را جهت دستگاه گوارش آماده نموده و در موقع لازم با روند هضم و جذب مواد غذائی کمک نماید و در این موقع کیسه صفرا یا گال بلاد (Gall Bladder) تحت تأثیر ترشحات مربوطه قرار گرفته و مقدار لازم صفرا در سیستم گوارش انجام وظیفه خواهد کرد، همچنین از ناحیه اثنی عشر یا دواِدنم (Duodenum) ماده ای بنام (Gip) یا گاستریک این هبی تور (Gastric Inhibitor) یا نگهدارنده معده خارج می شود که نشان می دهد معده خالی است و احتیاج به غذا دارد و موجب اشتها و گرسنگی خواهد شد که با مصرف مواد غذائی لازم سیستم گوارش کار خود را آغاز کرده و روند هضم و جذب بصورت فیزیولوژی انجام خواهد شد.

ماده دیگری بنام موتی لین (Motilin) از ابتدای روده باریک خارج می شود که موجبات حرکات دستگاه گوارش شده و روند هضم و جذب را آسان می گرداند.