Day: 27 August 2021

دانشمند
Posted in Articles

(بخش دوم)چگونه شادتر زندگی کنیم؟

نویسنده فرزیا شیرزاد  در بخش اول به تاثیر تقویت احساسات مثبت برای شادکامی  پرداختیم و راهکار های موثری را ذکر کردیم. اینکه کنترل احساسات منفی می تواند راهکاری بر ایجاد شادکامی  دارد یا خیر، باید گفت که کنترل و مدیریت درست…

Continue Reading