Day: 21 February 2022

Slice of pie on a white dish
Posted in Popular

مدل کیک خوشبختی

آیا آماده‌اید که یک تکه از «پای خوشبختی» را بردارید؟   تحقیقات شادی، یک حوزه اساسی در روانشناسی مثبت گرا، می تواند به شما درک درستی از چگونگی بهبود کیفیت زندگی بدهد. در این زمینه که به سرعت در حال…

Continue Reading