Day: 20 June 2022

Posted in Popular

چگونه با خود مهربان تر باشیم

یکی از افسانه های بزرگ مهربانی با خود، دروغ گفتن به خود است. یا به معنای ضعیف بودن یا تنبلی است. افسانه دیگر این است که افکار دشوار خود را کنار بگذارید و بگویید: حالا پنج چیز مثبت را به…

Continue Reading