Day: 22 June 2022

Posted in Popular

3 مدل اثبات شده برای دستیابی به شادی

برای دهه‌ها، محققان عواملی را که به شادی انسان کمک می‌کنند، بررسی کرده‌اند. در میان شناخته‌شده‌ترین یافته‌ها، نمودار پای خوشبختی (2005) پیشنهاد کرد، 50 درصد از تفاوت‌های سطح شادی ما به ژن‌های ما نسبت داده می‌شود، 10 درصد به شرایط…

Continue Reading